Marlon Upao

Pages: 3 (609 words) Published: August 31, 2010
Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay
1. Speech act theory
* nakabatay sa isang premis na ang wika ay isang mode of action * isang paraan ng pag-convey(pagdala) ng impormasyon
* Ayon sa mga naniniwala sa teoryang ito, ang yunit ng komunikasyong linggwistik ay hindi ang simbulo, salita o ang pangungusap mismo, kundi ang produksyon o paglikha ng mga simbulo, salita o pangungusap sa pagganap ng kanilang tinatawag na speech acts. * May tatlong komponent ang mga aktong linggwistik

* Aktong ilokyusyonari o akto ng pagsasabi ng isang bagay. (May kahulugan) * Aktong ilukyusyonari o ang pagganap/perpormans sa akto ng pagsasabi ng bagay.(May pwersa) * Aktong perlokyusyonari o ang pagsasabi ng isang bagay na kadalasang nagpoprodyus ng mga tiyak na konsikwensyal na epekto. (May Konsikwens)

2. Ethnography of Communication
* nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon, gamit, patern at tungkulin ng pagsasalita. * Ito ay pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad.

Iba’t-ibang teknik na maaaring magamit sa partisipant-obserbasyon: 1. Introspection o paggamit ng intuition
2. Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad 3. Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad 4. Philology o paggamit ng mga pasulat ng amteryales

5. Ethnosemantics o ang pag-aaral ng kahulugang kultural. 6. Ethomethodology o detalyadong analisis ng mga kumbersasyon, tinatawag ding diskors analisis ng mga linggwistika 7. Phenomenology o pag-aaral ng kumbersasyon bilang isang problemang penomenolohikal.

3. Communication Accomodation Theory
* Sinusuri ang motibasyon at konsikwens ng pangyayari kung ang dalawang ispiker ay nagbabago ng istilo ng komunikasyon * Ang mga gumagamit sa teoryang ito ay naniniwalang sa komunikasyon, ang mga tao ay nagtatangkang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Philippines and Marlon F. Soci1013 Essay
  • Tamil Language and Flashback Marlon Essay
  • Actors and Actresses of the 50s: Vivien Leigh, Audrey Hepburn, Marlon Brando, Grace Kelly, Bette Davis, Katharine Hepburn, Burt Lancaster,...
  • Essay on automated entrance exam
  • Stress Management And Adaptation College Of Freshmen Students Education Essay
  • the wise judge Essay
  • ZorroA short documentary about a manknown Essay
  • Taking Care of the Environment Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free